Blog

Subliminal marketing

Subliminal marketing යනු, මිනිසාගේ මනසට රූප, ශබ්ද හෝ පණිවිඩ වැනි උත්තේජක භාවිතයෙන් මිනිසාගේ අවබෝධයකින් තොරව මනස භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගැනීමට පොලඹවන වන උත්තේජක ඇති

Subliminal Marketing

Subliminal marketing is the use of stimuli that are below the threshold of conscious perception, such as images, sounds, or messages. These stimuli are intended

Open chat
1
Hi!
How can we help you?